Podmienky spracúvania osobných údajov

podmienky spracuvania osobnych udajov

Mgr. Andrea Krajčiová (majiteľka managerka.sk) je správcom osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení GDPR. Týmto sú v zmysle článku 12 GDPR poskytnuté subjektom osobných údajov informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov a s tým súvisiacich právach. Managerka.sk spracováva osobné údaje v súlade s GDPR, prípadne ďalšími relevantnými právnymi predpismi a pri súčasnom šetrení práv osôb, ktorých údaje sú spracované.

Kategórie spracúvaných osobných údajov sa riadia rozsahom, v ktorom boli managerke.sk poskytnuté, a to najmä prostredníctvom kontaktného prihlasovacieho formulára na spoluprácu v rámci služby BRAINSTORMING, MENTORING, ACCOUNTING a SPOZNAJ MANAGERKU na web stránke managerka.sk . Jedná sa o poskytnuté adresné, identifikačné a popisné údaje, a to konkrétne o meno, priezvisko, telefón a e-mailovú adresu.  Na webstránke managerka.sk sa používa nástroj Google Analytics, ktorý vo svojich interných pravidlách zakazuje uchovávať osobné údaje ako sú napr. emailové adresy či iné PII (personally identifiable information – osobne identifikovateľné údaje). Google Analytics spracováva IP adresy (aj keď ich nesprístupňuje) a nastavuje cookies s náhodne prideleným, anonymným identifikátorom.

Účelom spracovania osobných údajov je ich zahrnutie do databázy prevádzkované v rámci web stránky a prípadne ďalšie komunikačné či obchodné aktivity Managerka.sk, pre ktoré budú osobné údaje spracovávané.

Osobné údaje užívateľa sú spracovávané automaticky. Mgr. Andrea Krajčiová považuje osobné údaje za dôverné a nebude ich bez súhlasu subjektov osobných údajov či zákonnej povinnosti odovzdávať žiadnym tretím osobám.

Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania spolupráce s managerkou.sk a sú spracované na základe súhlasu a najdlhšie do doby odvolania súhlasu, čo sa dá urobiť kedykoľvek na e-mail adrese: managerka@managerka.sk a ukončiť tak zároveň spoluprácu s managerkou.sk.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré Mgr. Andrea Krajčiová spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (t.j. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, fakturácie, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Subjekty osobných údajov majú podľa Nariadenia najmä nasledujúce práva:

  1. a) Právo na informácie;
  2. b) Právo na prístup k osobným údajom a ich prenositeľnosť;
  3. c) Právo na opravu nepresných osobných údajov či ich doplnenie;
  4. d) Právo na výmaz ( „právo byť zabudnutý“);
  5. e) Právo na obmedzenie spracovania;
  6. f) Právo vzniesť námietku;
  7. g) Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
  8. h) Právo získať od Mgr. Andrea Krajčiová (majiteľka Managerka.sk) potvrdenie o tom, či sa osobné údaje subjektu spracúvajú.

Svoje práva môžu subjekty osobných údajov realizovať prostredníctvom tohto poučenia a to kontaktovaním Managerka.sk

Pre podrobnejšie poučenie, informácie o spracovaní osobných údajov a výkon svojich práv, či úplný výmaz sa subjekt osobných údajov môže kedykoľvek obrátiť s písomnou požiadavkou na e-mail adresu: managerka@managerka.sk a bude mu bezodkladne a bezpodmienečne vyhovené.

Nastavenia cookies